ул.„Задарска“ бр.38
(033) 471-615

службено лице:
Емил Ташовски
e-mail: zdberovo@zdravstvo.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла