ул.„Битолска“ б.б.
(047) 276-144

службено лице:
Билјана Јошевска
(078) 202-297
e-mail: biljana_984@yahoo.com
            zdravstvendom_dh@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
www.zdrdomdh.org.mk