ул.„Слободан Митров-Данко„ бр.38
(034) 212-060

службено лице:
Благојче Атанасов
e-mail: zdravstvendomgvg@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла