ул.“Браќа Миладинови“ бр.11
(043) 414-154

службено лице:
Виолета Најдова
е mail: violeta.najdova@yahoo.com
zdravstven_dom.kavadarci@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла