ул.“Борис Кидрич” бр.11
(031) 422-484
(031) 420-334

службено лице:
Цвета Трајковска
e-mail: zdravstvendomkumanovo@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла