ул.„Шефки Сали” бр.5
(043) 225-308

службени лица:
Каменика Јорданова
(076) 427-068
Верица Зографска – Јорданова
(076) 437-067
e-mail: jzuzdveles@t.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла