ул.„Младинска” бр.2
(034) 320-470

службено лице:
Љубица Јанков
e-mail: zdravstvendomstrumica@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла