ул.„Младинска” бр.2
(034) 327-920

службено лице:
Љубица Митева
e-mail: zdravstvendomstrumica@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла