Кеј „8-ми Ноември” б.б.
(046) 786-012
(046) 783-509

службени лица:
Андон Ложанкоски
Цветанка Симакоска
e mail: jzudom.struga@mt.net.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла