ул.“Св.Јоаким Осоговски” б.б.
(031) 475-750

службено лице:
Оле Јакимовска
e-mail: jzudimitararsov@yahoo.com

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла