Отешево б.б.
(047) 455-900

службени лица:
д-р Галапче Саљамовска
e-mail: galapce_ds@yahoo.com
Билјана Гошаревска
e-mail: jzubolnicaoteshevo@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла