бул.”Кузман Јосифовски-Питу” бр.1, Скопје
 (02) 3288-100    
(02) 3123-169                                       

службено лице: 
Јордан Дејанов                                
(02) 3288-165
e-mail: jordan.dejanov@crm.org.mk
                            
листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.crm.org.mk