Центарот за управување со кризи ги врши работите што се однесуваат на:
– обезбедување континуитет во меѓуресорската и меѓународната соработка;
– консултации и координација во управувањето со кризи;
– изработување и ажурирање на единствена процена на ризиците и опасностите по безбедноста на Републиката;
– предлагање мерки и активности за разрешување на кризна состојба;
– врши други работи утврдени со закон.

Подетални информации можете да добиете на телефоните: 02 3249-101; 02 3249-211 и 02 3249-212