Кеј „Димитар Влахов ” бр.19
(02) 3119 355

службенo лицe:
Виолета Ѓорѓиевска
(02) 3230-944
e-mail:  vgjorgjievska@ustavensud.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.ustavensud.mk