ул.„Дервиш Цара„ бр.56, Тетово
(044) 335-515

службено лице:
Маја Саздовска
(076) 446-581
e-mail: Maja.Sazdovska@ujp.gov.mk
              info@ujp.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.ujp.gov.mk