бул.„Трета македонска бригада„ бр.60
(02) 2463-159

службено лице:
Соња Филиповска
e-mail: filipovska@uacs.edu.mk
info@uacs.edu.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://www.uacs.edu.mk/home/access-to-public-information/

Факултет за деловна економија и организациони науки

Факултет за политички науки

Факултет за странски јазици

Факултет за јавна администрација

Факултет за архиктетура и дизајн

Висока школа за компјутерска техника и информатика