ул.„Македонија“ бр.25/1-6,Скопје
(070) 373-525

службено лице:
Татјана Олумчева
(078) 299-683
e-mail: olumceva@yahoo.com
tvojapartija@gmail.com

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.tvoja.org