ул.”Македонија” бр.5, С к о п ј е
(02) 3218-130
(02) 3218-131

службени лица:
Емилија Николиќ
Вера Андрејчин
e-mail: contact@ssrm.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
http://www.ssrm.mk/