бул.„3-та Македонска бригада„ бр.63-А
02/2452-189

службено лице:
Љубица Мургоска- Јанко
e-mail: marijakirisklodovska@hotmail.com
ljubica_murgoska@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла