ул.„Лихнида„ б.б.
02/2037-073
02/2031-302

службено лице:
Даниел Радичевски
e-mail: dsu_kocoracin@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла