бул.Трета Македонска бригада„ бр.22
02/2464-590

службено лице:
Маја Денковска
e mail: sugsdimitarvlahov@yahoo.com

листата на информаци од јавен карактер се наоѓа на:
http://dimitarvlahov.edu.mk/
огласна табла