ул „16-та Македонска бригада“ бр. 34
02/3173-645
02/3173-650

службено лице:
Јасна Филипова
e-mail: pancearsovski@yahoo.com

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
www.pancearsovski.edu.mk