бул.„Илинден„ бр.101
02/3065-555

Ангелина С. Максимовска
e-mail: angelina.maksimovska@on.edu.mk

Ана Попризова
e-mail: ana.poprizova@on.edu.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://orcenikolov.edu.mk/
огласна табла