ул.„Никола Русински„ бр.2
02/3072-773
02/3072-208

службено лице:
Јулијана Зафирова
e-mail:  ligeiaeterna@gmail.com
nikkarev@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер  се наоѓа на:
http://www.nikolakarev.edu.mk/
огласна табла