ул.„Лазо Трповски„ б.б.
02/2634-311
02/2634-312

службено лице:
Изаир Сулејмани
078/405-024
e-mail: zlm_gjimnazi@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла