ул.„3-та Македонска ударна бригада„ бр.9
02/3115-116

службено лице:
Маја Манасиевска
e-mail: gimnazijarjkskopje@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://rjk.edu.mk/
огласна табла