ул. „Бранко Заревски “ бр. 110
(02) 2791-044
(075) 396 635

службено лице:
Емилија Брушкоска
e-mail: dusobrakamiladinovci@yahoo.com
   2emilija2@gmail.com

листата на информаци од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла