Загреб, Република Хрватска, 02-04 декември 2015

JHA IND/STUD 60542 Студиска посета на тема „Управување со жалби во датотеки за пристап до информации“, „Complaints Management in Access to Information Files“
https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/resources/js/app/tmsweb/library/detail/60524


Wilmslow, Cheshire,  Велика Британија , 11-12 декември 2014 

JHA IND/EXP56093 Студиска посета на тема „„Имплементацијата на слободниот пристап до информации во Велика Британија“, „Study Visit on freedom of information implementation in the UK“
https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/resources/js/app/tmsweb/library/detail/56093

 

Будимпешта, Република Унгарија, 25-27 јуни 2013

JHA IND/STUD52845 Студиска посета на тема „Имплементацијата на тестот на штетност во сферата на слободниот пристап до јавните информации „ Study Visit on the implementation of the harm test in the area of free access to public information

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=52845


Љубљана, Република Словенија, 5 -6 јуни 2013

JHA IND/STUD53142 Студиската посета на тема: „Студија на случај за слободен пристап до информации од јавен карактер наспроти  јавниот интерес„  Study Visit on free access to public information versus public interest

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=53142


Берлин, Германија, 12 -13 ноември 2012

JHA IND/STUD47829   Студиската посета на тема: „Обработка на документацијата кај имателите на информации, како алатка за добивање на информацијата.Статистичко-компаративно гледање  “  Study Visit on freedom of information  http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=47829


Талин, Република Естонија, 31 мај -1 јуни 2012

JHA IND/STUD48464    Студиската посета на тема „Системот на електронски пристап до информации од јавен Карактер  Study Visit on the functioning of the system of electronic access to public information  http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=48464