ул.„Андон Шурков„ бр.4-а
043/231-446
043/235-086

службено лице:
Бранко Ордевски
e-mail: kolenedelkovski@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://kolenedelkovski.edu.mk/
огласна табла