бул.„Александар Македонски„ бр.24
02/3115-021
02/3115-077

службено лице:
Весела Соколовска
email: veselasokolovska@yahoo.com
osmiseptemvri.skopje@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла