ул.„11 Октомври“ бр.17, Скопје
(02) 3228-015
(02) 3231-255
(02) 3220-025

службени лица:
Перса Митровска
(071) 228-153
Данче Стојановиќ
(071) 228-159
e-mail: contact@spm.org.mk

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.spm.org.mk