ул.„164“ бр.10А, Скопје
(078) 370-201

службено лице:
Маја Миловановиќ Михајловиќ
(076) 350-350
e-mail: milovanovic2021@yahoo.com
info@sdu.org.mk

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.sdu.org.mk