ул.„Глигор Апостолов-Гочо„ бр.31
033/271-598

службени лица:
Бранка Ѓ. Иванова
Божидар Андоновски
Катерина Димитрова
Маја Димов
Стојанка Стојанова
e-mail: ljsantov@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла