ул. „Македонија„ бр.1
034/212-032
    
службено лице:
Мирјана Мурџева
e-mail: ucjosifjosifovski@t.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://www.josifjosifovski.edu.mk/
огласна табла