ул.„Трајко Кошевски„ бр. 2 А
032/391-006
078/473-332

службено лице:
Елена Радева Стојков
e-mail: jsandanski@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла