ул.„Октомвриска„ бр. 2Ж
048/426-772

службено лице:
Катерина Дрлеска Здравеска
(078) 207-511
e-mail: gpetrovpp@t.mk
            drleskakaterina@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
http://gorcepetrov.mk/