ул. „Кочо Рацин„ бр.48
047/451-060
047/451-899

службено лице:
Благица Стојаноска
e-mail: carsamoil_resen@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла