ул.„Партизанска„ бр. 22
045/275-910
(078) 380-710

службени лица:
Дејан Јанкулоски
e-mail: Dejan_jankuloski@hotmail.com
Маја Т. Стојаноска
e-mail: maja_todoroska@hotmail.com
              naumbrod@t.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла