с.Житоше, општина Долнени
(048) 473-358

службени лица:
Мустафа Салиу
(076) 970-341
e-mail: mustafa_dule@hotmail.com
Музафер Алиоски
(071) 981-349
e-mail: muzaferarhiva@gmail.com
rilindija-zh@hotmail.com

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла