ул.„Самоилова„ бр.39
048/422-095
075/ 301 765

службено лице
Тереза Златеска Трајковска
(078) 280-908
e-mail: souordecopelaprilep@gmail.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла