ул.„Маршал Тито„ бр.170
034/346-889
034/320-808 

службени лица:
Панде Пандев
e-mail: pandepa2410@yahoo.com
Јанко Шилинов
e-mail: j.silinov@gmail.com
nkarevstr@t.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://sounikolakarev.con.mk/
огласна табла