ул.„101„ бр.92, с.Неготино Полошко
(071) 544-230

службено лице:
Ѓулумсер Демири
e-mail: shmk.negotine@yahoo.com

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.shmk-negotine.edu.mk