ул.„Гоце Делчев„ бр.10
032/483-012

службено лице:
Панче Петрушевски
(078) 281-284
e-mail: ppance01@yahoo.com
sounnbprob@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://www.nnaumovskiborce.edu.mk/
огласна табла