ул.„Михајло Апостолски„ бр.10
031/481-483

службено лице:
Никола Димитровски
(078) 335-966
e-mail:  nikoladimitrovski2016@gmail.com
               dsumitko@yahoo.com
               soumitko@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла