1254 с.Ростуше б.б. општина Маврово и Ростуше
(042) 478-103

службено лице:
Бошко Божиноски
e-mail: sou.mavrovorostuse@gmail.com
boshko.bozhinoski@gmail.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла