ул.„Гоце Делчев„ б.б.
047/276-431
047/276-711

службено лице:
Христина Мицевска
(075) 686-814
e-mail: hristinatrombeva@gmail.com
sou.kpmisirkov@gmail.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла