ул.„Кочо Рацин„ бр.24
032  440 955

службено лице:
Катерина Гичева
(072)  264  752
e-mail: kocoracinsvnikole@gmail.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла