Кеј.„8-ми Септември„ бр.8
032/635-437

службено лице:
Македонка Илиќ
e-mail: kostasusinov@yahoo.com

листата со информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
http://kostasusinov.edu.mk