ул.„Шишка„ бр. 29
043/412-847

службени лица:
Даница Манчева
Мирјана Велковска
Марија Смилевска
e-mail: DSSUKSB@t.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла