ул.„Вита Поп-Јорданова„ бр.2
032/390-591

службенo лицe:
Елена Ивановска Костадинова
e-mail:  elena.ivanovskakostadinova@yahoo.com
               dmirasciev@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла