ул.„Гоце Делчев„ бр.17
034/323-811
034/345-298

службено лице:
Васил Георгијевски
e-mail: georgijevski@gmail.com
dimitarvlahov@t-home.mkлистата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://www.soudimitarvlahov.com.mk/
огласна табла